Sociálně terapeutická dílna Kamenka

Poslání STD Kamenka

Posláním sociálně terapeutické dílny Kamenka je podpora lidem při zachování či nabytí základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních potřeb.

 

Cíle STD Kamenka

1. zachovat a rozvíjet manuální zručnost uživatelů

2. získání základních pracovních návyků a dovedností

- umí si říci o pomoc a spolupracuje s ostatními spolupracovníky (př. dokáže požádat jiného uživatele o pomoc a radu)

- snaží se v předem domluveném čase vytrvat v činnosti

- umí přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem (př. objedná se k lékaři, na úřady, mimo dobu docházky do dílny, chodí včas do dílny)

- umí nahlásit svoji nepřítomnost vedoucí dílny

3. pomáhat stabilizovat zdravotní stav uživatelů pomocí pracovní činnosti v STD

 

Cílová skupina

Sociální službu poskytujeme lidem s kombinovaným postižením (primárně s psychiatrickým, sekundárně mentálním, smyslovým postižením), které mají stabilizovaný zdravotní stav ve věku 16–64 let s bydlištěm v Jihomoravském kraji.

V případě volné kapacity je služba poskytována lidem s nekombinovaným postižením.

 

Diagnostické vymezení:

Osoby s onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní poruchy                         (dle MKN – 10:F20 – F29, F30 – F39).

Osoby s poruchou osobnosti (dle MKN -10:F60 – F62)

Osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením (dle MKN-10:F70 – F71)

Osoby s lehkým až středně těžkým zrakovým postižením

Osoby s lehkým sluchovým postižením

Osoby s poruchou autistického spektra (dle MKN- 6A02.0-6A02.3)

 

Službu neposkytujeme lidem s/se

-          agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrickým lékařem

-          patologickou závislostí (na drogách, alkoholu apod.)

-          s nařízenou ochrannou léčbou (protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická)

-          závažnou infekční chorobou (tuberkulóza, malárie, žloutenka apod.)

 

Službu nemůžeme poskytnout když:

-          zájemce neodpovídá okruhu osob, pro něž je služba určena

-          je naplněna kapacita uživatelů

-          zájemce nemá stabilizovaný zdravotní stav

 

 Forma poskytování služby

-        ambulantní

 

Kapacita služby

-      STD Kamenná čtvrť – 4 osoby

-      STD Újezd u Brna – 13 osob

 

Místo a čas poskytování služby

9. května 847, 664 53 Újezd u Brna     pondělí – pátek 8:30 – 15:00

Kamenná čtvrť 35, 639 00 Brno            pondělí – pátek 8:30 – 13:00

 

Služba je poskytována bezplatně

 

Poskytujeme

-          základní sociální poradenství (poskytujeme lidem potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace)

-          podmínky pro osobní hygienu (pomáháme se zvládáním běžné denní hygieny, např. čištění zubů, mytí vlasů, péče o nehty)

-          pomoc se zajištěním stravy (pomáháme např. s objednáním obědů, ohřevem stravy v mikrovlnné troubě, naservírováním jídla na stůl, nácvikem obsluhy běžných přístrojů v kuchyňkách)

-          nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (poradíme např. s volbou vhodného oděvu dle počasí či příležitosti, jak, kdy a proč používat parfém či deodorant)

-          podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (pomůžeme vám např. naučit se nové rukodělné činnosti, dodržovat pravidelný režim, pracovat v kolektivu ostatních uživatelů)

 

V jakých dalších oblastech můžeme pomoci?

 • Zjišťování potřeb uživatele v důležitých oblastech jeho života a pomoci mu s jejich naplněním
 • Zprostředkování kontaktu na další sociální služby, instituce či odborníky dle potřeb uživatele
 • Pomoc při uplatňování vlastních práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Příležitost k navázání nových sociálních kontaktů
 • Nácvik komunikace a společenského chování
 • Možnost účasti na různých společenských a kulturních akcích či výletech
 • Podporu a motivaci k osamostatnění se
 • Možnost osobního rozvoje, možnost seberealizovat se
 • Informace o možnostech náplně volného času
 • Pomoc a podporu při vyřizování dávek, dokladů, chráněného bydlení apod.
 • Možnost orientace v prostoru a času
 • Ve spolupráci s dalšími organizacemi zprostředkujeme dovednost, jak pečovat o vlastní    domácnost, poradenství pro zdravý a bezpečný život

 

Náplň pracovních činností

 • pletení z pedigu
 • ruční tkaní
 • pletení z papíru
 • výroba dekorativních mýdel
 • malba na sklo
 • malování na kameny
 • batika
 • ubrousková technika
 • fotografování výrobků
 • práce na PC

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1. Zachování důstojnosti a úcty vůči uživatel                                                                            Vysvětlení: vždy vidím hodnotu v uživateli, která je dána tím, že je člověkem

2. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů uživatele                                    Vysvětlení: pracovník je vázán mlčenlivostí o osobních a citlivých údajích uživatele, nesděluje informace o uživateli třetím osobám bez jeho souhlasu.

3. Individuální přístup                                                                                                                    Vysvětlení: s každým uživatelem je vytvořen individuální plán, který vychází z jeho přání a potřeb.

 

Nenabízí Vám naše sociální služba to, co hledáte?

V níže uvedeném odkazu najdete další sociální služby Jihomoravského kraje.

https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/