Sociálně terapeutická dílna Kamenka

Poslání STD Kamenka

Posláním sociálně terapeutické dílny Kamenka je podpora lidem s kombinovaným postižením (primárně psychiatrickým, sekundárně mentálním, smyslovým postižením) při zachování či nabytí základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních potřeb.

Cíle STD Kamenka

1. zachovat a rozvíjet manuální zručnost uživatelů

2. získání základních pracovních návyků a dovedností

- umí si říci o pomoc a spolupracuje s ostatními spolupracovníky (př. dokáže požádat jiného uživatele o pomoc a radu)

- snaží se v předem domluveném čase vytrvat v činnosti

- umí přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem (př. Objedná se k lékaři, na úřady, mimo dobu docházky do dílny, chodí včas do dílny)

- umí nahlásit svoji nepřítomnost vedoucí dílny

3. pomáhat stabilizovat zdravotní stav uživatelů pomocí pracovní činnosti v STD.

Cílová skupina

Sociální službu poskytujeme lidem s kombinovaným postižením ( primárně s psychiatrickým, sekundárně mentálním, smyslovým postižením ), které mají stabilizovaný zdravotní stav ve věku 16 – 64 let s bydlištěm v Jihomoravském kraji.

V případě volné kapacity (maximálně 17 osob) je služba poskytována lidem s nekombinovaným postižením.

Diagnostické vymezení:

Osoby s onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní poruchy                         (dle MKN – 10:F20 – F29, F30 – F39).

Osoby s poruchou osobnosti (dle MKN -10:F60 – F62)

Osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením (dle MKN-10:F70 – F71)

Osoby s lehkým až středně těžkým zrakovým postižením

Osoby s lehkým sluchovým postižením

 

Službu neposkytujeme lidem s/se

-          agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrickým lékařem

-          patologickou závislostí ( na drogách, alkoholu apod. )

-          s nařízenou ochrannou léčbou ( protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická )

-          závažnou infekční chorobou ( tuberkulóza, malárie, žloutenka apod. )

 

Službu nemůžeme poskytnout když

-          zájemce neodpovídá okruhu osob, pro něž je služba určena

-          je naplněna kapacita uživatelů (17 osob)

-          zájemce nemá stabilizovaný zdravotní stav

 Forma poskytování služby

-        ambulantní

Kapacita služby

-      17 osob

-      okamžitá kapacita 12 osob

 

Místo poskytování služby

9 května 847, 664 53 Újezd u Brna

Kamenná čtvrť 35, 639 00 Brno

 

Časový rozsah služby

Pondělí až pátek 8,30 – 15,00 hod.

 

Služba je poskytována bezplatně

 

Náplň pracovních činností

-         ruční tkaní

-         pletení z pedigu

-         pletení z papíru

-         výroba dekorativních mýdel

-         malba na sklo

-         malování na kameny

-         batika

-        ubrousková technika

-        fotografování výrobků

-        práce na PC

 

Poskytujeme

-          základní sociální poradenství

-          podmínky pro osobní hygienu

-          pomoc se zajištěním stravy

-          nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu

-          podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 

C) ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1. Zachování důstojnosti a úcty vůči uživatel                                                                            Vysvětlení: vždy vidím hodnotu v uživateli, která je dána tím, že je člověkem

2. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů uživatele                                    Vysvětlení: pracovník je vázán mlčenlivostí o osobních a citlivých údajích uživatele, nesděluje informace o uživateli třetím osobám bez jeho souhlasu.

3. Individuální přístup                                                                                                                    Vysvětlení: s každým uživatelem je vytvořen individuální plán, který vychází z jeho přání a potřeb.